Ochrana osobných údajov

Pre užívateľov stránky terran-generon.sk
Platný od 25.5.2018

1. Úvod

Účelom tohto oznamu o spracovaní osobných údajov (ďalej len: „Oznam“) je poskytnúť Vám podrobné informácie ohľadom praxe týkajúcej sa spracovania údajov v súvislosti so stránkou https://www.terran-generon.sk spoločnosti Terran Slovakia s.r.o. (sídlo: Veľká Farma, 925 84 Vlčany; identifikačné číslo organizácie /IČO/: 36 537 420; ďalej len: „Terran Slovakia s.r.o.“).

V spoločnosti Terran Slovakia s.r.o. kladieme dôraz na ochranu Vašich osobných údajov, a rešpektovanie práva klientov na informačné sebaurčenie je pre nás prioritou. Spoločnosť Terran Slovakia s.r.o. spracováva osobné údaje dôverne a spĺňa všetky nevyhnutné bezpečnostné, technické a organizačné požiadavky ktoré zaručujú bezpečnosť osobných údajov. Terran Slovakia s.r.o. spracováva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR) ako aj s ďalšími legislatívnymi ustanoveniami.

Odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali tento Oznam a oboznámili sa tak so všetkými skutočnosťami a informáciami ohľadom spracúvania osobných údajov. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, no môže sa stať, že zadanie niektorých údajov je povinné alebo nevyhnutné, označujú sa symbolom (*). Takéto údaje sú potrebné z hľadiska poskytovania objednanej služby. Pokiaľ sa rozhodnete, že nám takéto údaje neposkytnete, môže sa stať, že Vám niektoré služby nebudeme môcť poskytnúť.
Pre prehliadanie webového portálu sa samozrejme poskytnutie osobných údajov samozrejme nevyžaduje.

2. Kto sme?

 • Názov správcu/spracúvateľa údajov: Terran Slovakia s.r.o.
 • Sídlo: Veľká Farma, 925 84 Vlčany
 • Identifikačné číslo organizácie /IČO/: 36 537 420
 • e-mail: terran@terran.sk
 • telefón: +421 31 779 49 42
 • Po dôslednom zvažovaní problematiky sa spoločnosť Terran Slovakia s.r.o. rozhodla, že nevymenuje osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov.

3. Na ktoré služby a osoby sa Oznam vzťahuje?

Platnosť Oznamu sa vzťahuje na užívateľov, ktorí navštívia webovú stránku terran-generon.sk, resp. si na nej objednajú určitú službu (ďalej len: „Klient“).

4. Z akých dôvodov a ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Spoločnosť Terran Slovakia s.r.o. prostredníctvom newsletter-a zasiela marketingové informácie tým záujemcom, ktorý k tomu poskytli výslovný súhlas a prihlásili sa na odoberanie noviniek na stránke terran-generon.sk.

Klient je oprávnený kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas v súvislosti so zasielaním newsletter-a. Môže tak urobiť kliknutím na link uvedený v spodnej časti zaslaného newsletter-a.

Účel spracúvania osobných údajov: zasielanie e-mailov obsahujúcich aj elektronické reklamné materiály záujemcom, informovanie o aktuálnych ponukách.

Právny základ spracúvania údajov: Dobrovoľný informovaný súhlas Klienta.

Okruh spracúvaných osobných údajov: Osobné údaje poskytnuté Klientom, dátum a čas prihlásenia na odber, IP adresa, údaje o užívateľskej interakcii (napr. otváranie listov).

Doba spracúvania údajov: Newsletter zasielam Klientovi do doby, kým sa klient neodhlási z jeho odoberania.

Prenos údajov (adresáti): K osobným údajom má prístup aj prevádzkovateľ web stránky 2-PIXELS Bt. (7700 Mohács, Horváth Kázmér utca 10. 3. em. 20.).

Zahraničný prenos údajov (adresáti): Spoločnosť Terran Slovakia s.r.o. zasiela e-maily obsahujúce newsletter prostredníctvom služby MailChimp prevádzkovanej spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC (adresa: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA).

Osobné údaje Klienta môžeme prenášať spoločnosti The Rocket Science Group mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, na územie Spojených štátov amerických. Za účelom zabezpečiť adekvátne záruky bezpečnosti osobných údajov Klienta sa náš správca/spracovateľ údajov stal členom programu Privacy Shield. Ďalšie informácie sú dostupné na nasledovnom linku:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

5. Aké súbory cookie používame?

Webová stránka terran-generon.sk používa súbory cookie. S typom súborov cookie, ich funkciách ako aj údajoch, ktoré zbierajú, resp. životnosti súborov cookie sa môžete podrobne oboznámiť v Ozname o používaní súborov cookie.

6. Vykonávame automatizované rozhodovanie alebo profilovanie?

Spoločnosť Terran Slovakia s.r.o. ohľadom osobných údajov Klienta vykonáva profilovanie prostredníctvom prostriedkov uvedených v Ozname o používaní súborov cookie. Pre dôkladné oboznámenie sa s účelom a metódami profilovania si prosím prečítajte náš Oznam o používaní súborov cookies.

7. Aké práva sa vzťahujú na Klienta?

Na základe článkov 15-20 nariadenia GDPR je Klient v súvislosti so svojimi osobnými údajmi, ktoré sú v správe spoločnosti Terran Slovakia s.r.o. oprávnený

 1. k prístupu ku svojim osobným údajom;
 2. požiadať o opravu/úpravu svojich osobných údajov;
 3. požiadať o vymazanie svojich osobných údajov;
 4. požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 5. ohradiť sa voči spracúvaniu svojich osobných údajov, pokiaľ je spracúvanie vykonávané za účelom oprávneného záujmu spoločnosti Terran Slovakia s.r.o. alebo tretej osoby, resp. za účelom priameho marketingu (pozri bod 4.4);
 6. získať svoje osobné údaje a presunúť ich inému správcovi/spracovateľovi údajov, ak k tomu existujú právne predpoklady (právo na presun údajov, pozri bod 7.7);
 7. stiahnuť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak k spracúvaniu jeho osobných údajov došlo na základe jeho informovaného súhlasu.

7.1 Ako si Klient môže uplatniť svoje práva?

Klient sa môže ohľadom uplatnenia svojich práv obrátiť na kontakty uvedené v bode 2.

Spoločnosť Terran Slovakia s.r.o. bez zbytočného odkladu, no obyčajne najneskôr mesiac od doručenia žiadosti poskytne Klientovi informácie o opatreniach vykonaných na základe žiadosti. Pokiaľ spoločnosť Terran Slovakia s.r.o. nevykoná opatrenia bez zbytočného odkladu, no najneskôr do mesiaca od doručenia žiadosti, poskytne odôvodnenie ich nevykonania.

Ak má Klient výhrady voči poskytnutej odpovedi alebo opatreniam vykonaným spoločnosťou Terran Slovakia s.r.o., môže si uplatniť právne prostriedky uvedené v bode 8.

7.2 Právo na prístup

Klient je oprávnený získať od spoločnosti Terran Slovakia s.r.o. spätnú väzbu o tom, či prebieha spracúvanie jeho osobných údajov. Ak spracúvanie údajov prebieha, Klient je oprávnený získať prístup ku svojim osobným údajom, resp. získať informácie o okolnostiach súvisiacich so spracúvaním.

7.3 Úprava

Klient je oprávnený požiadať spoločnosť Terran Slovakia s.r.o., aby bez zbytočného odkladu vykonala úpravu nepresných osobných údajov, resp. ich doplnenie.

7.4 Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

Klient je oprávnený požiadať spoločnosť Terran Slovakia s.r.o., aby bez zbytočného odkladu vymazal jeho osobné údaje, ak na to existuje niektorý z nasledovných predpokladov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, pre ktoré boli zozbierané;
 2. ak dôjde k stiahnutiu informovaného súhlasu a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 3. Klient má výhrady voči spracúvaniu údajov na základe oprávneného záujmu a neexistuje žiadny prioritný právny dôvod na ich ďalšie spracúvanie, resp. sú spracúvané za účelom priameho marketingu a Klient má výhrady voči ďalšiemu spracúvaniu svojich osobných údajov;
 4. ak spoločnosť Terran Slovakia s.r.o. spracúva osobné údaje protiprávne;
  ak je na základe právnych dôvodov nutné vymazať osobné údaje.
 5. Spoločnosť Terran Slovakia s.r.o. nevymaže údaje, ak to umožňuje rozhodné právo, napríklad ak spracúvanie údajov prebieha v súvislosti s predkladaním, uplatnením alebo ochranou právnych nárokov.

7.5 Právo na obmedzenie spracúvania údajov

Za určitých stanovených okolností sme povinný na žiadosť klienta obmedziť rozsah používania jeho osobných údajov. V takom prípade môžeme Klientove osobné údaje používať len na obmedzené účely v súlade s právnymi predpismi.

7.6 Právo namietať

Klient je oprávnený z akýchkoľvek osobných dôvodov kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou Terran Slovakia s.r.o. za účelom oprávneného záujmu. V takom prípade spoločnosť Terran Slovakia s.r.o. nie je ďalej oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, s výnimkou prípadov, kedy preukáže, že spracúvanie údajov je nevyhnutné kvôli takým právnym dôvodom, ktoré sú v porovnaní s právami, záujmami a slobodami Klienta prioritné, alebo ktoré súvisia s predkladaním, uplatnením alebo ochranou oprávnených nárokov.

7.7 Právo na prenos dát

Ak tým nedôjde k porušeniu práv a slobôd iných osôb, Klient je oprávnený získať svoje osobné údaje v členenom, rozšírenom elektronickom formáte, resp. vyzvať Terran Slovakia s.r.o., aby tieto údaje odoslala priamo inému spracovateľovi údajov, ak

 1. sa spracúvanie údajov zakladá na informovanom súhlase Klienta, alebo ej nevyhnutné z hľadiska plnenia takých zmlúv, v ktorých Klient vystupuje ako jedna zo zmluvných strán, alebo sú nevyhnutné pre vykonanie opatrení požadovaných Klientom ešte pred uzavretím zmluvného vzťahu;
 2. spracúvanie údajov prebieha automaticky, teda prostredníctvom informatického systému a nie v papierovej/tlačenej podobe.

8. Aké opravné prostriedky má Klient k dispozícii?

Pokiaľ Klient nesúhlasí s odpoveďou alebo opatreniami spoločnosti Terran Slovakia s.r.o., je oprávnený podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov /Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky/ (adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefón: +421 2 32 31 32 14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).

9. Čo znamenajú pojmy uvedené v Ozname a ktoré princípy sú najdôležitejšie?

9.1 Najdôležitejšie pojmy

spracúvanie údajov”: je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

sprostredkovateľ”: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (v tomto prípade Terran Slovakia s.r.o.);

prevádzkovateľ”: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov (v tomto prípade Terran Slovakia s.r.o.);

porušenie ochrany osobných údajov”: je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim (napr. neoprávnený prístup k účtu vo webshope);

osobné údaje”: sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“) ;

dotknutá osoba”: identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

9.2 Princípy ochrany osobných údajov spoločnosti Terran Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Terran Slovakia s.r.o., ako prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za dodržiavanie nasledovných princípov:

 • Osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“) ;
 • osobné údaje môže získavať na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi („obmedzenie účelu”);
 • spracúvanie musí byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“) ;
 • osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“);
 • osobné údaje musí uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú („minimalizácia uchovávania ”);
 • osobné údaje musí spracúvať spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“).

10. Možné zmeny/úpravy Oznamu

Spoločnosť Terran Slovakia s.r.o. je oprávnená vykonať zmeny/úpravy tohto Oznamu a jeho príloh. V takom prípade Terran Slovakia s.r.o. zverejní aktualizovanú verziu Oznamu, preto Vás žiadame, aby ste z času na čas navštívili našu webovú stránku. Okrem toho spoločnosť Terran Slovakia s.r.o. bude vždy adekvátne informovať o podstatných zmenách/úpravách.